Et Lillestrøm for framtida

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum til Lillestrøm kommune. Over natten ble Lillestrøm til en av landets største kommuner med 85.000 innbyggere. I Stiftelsen Norges Varemesse ønsker vi å bidra til å skape en kommune med sterke fellesskap, gode møteplasser og helt spesielle kvaliteter for både besøkende og beboere. 

I 2020 er det hundre år siden Norges første varemesse ble arrangert. Dermed forstår Stiftelsen Norges Varemesse bedre enn de fleste hvor viktig det er å ta grep for å henge med i samfunnsutviklingen. 

«Alle» vet at Lillestrøm kommune skal vokse kraftig de neste årene. Men vi vet også at vi må tenke bærekraftig for å kunne fortsette å ha økonomisk vekst, utvikle meningsfulle møteplasser, gode bomiljøer og danne grunnlaget for framtidas velferd på Lillestrøm. 

Stiftelsen Norges Varemesse trekker hvert år 500.000 gjester til byen. Vi vet også at disse gjestene ønsker å komme til en møteplass som er integrert i bybildet, fremfor dagens løsning med en stor messehall omgitt av parkeringsplass. Ved å bygge en ny bydel med boliger, kontorer og annen næringsvirksomhet på dagens parkeringsplass utenfor messehallen posisjonerer vi Lillestrøm for å beholde og videreutvikle Norges Varemesse i uoverskuelig fremtid, med de positive ringvirkningene det vil ha. Samtidig er vi opptatt av å utvikle Lillestrøm NXT på en måte som løser en rekke utfordringer for Lillestrømlingene:

 • Lillestrøm skal vokse: Vi vet at innbyggertallet i Lillestrøm kommune vil øke kraftig de neste årene. Ved å planlegge for befolkningsvekst i et område hvor det allerede er tilrettelagt for kollektive reisende og syklister sparer vi klimaet og fellesskapet for store utgifter. 
 • Vi har ingen matjord å miste: Altfor mange lokalpolitikere tillater nedbygging av matjord for å sikre utbyggere tilgang på billige utviklingsområder. I Stiftelsen Norges Varemesse har vi samarbeidet tett med landbruket i hundre år og vi stiller oss solidarisk bak bondens krav om å verne matjorda. Vekst i Lillestrøm kommune må skje der det allerede er asfalt – ikke i Norges kornkammer.   
 • Lillestrøm har behov for arbeidsplasser: Altfor mange Lillestrømlinger pendler inn til Oslo. Og alt for mange som jobber i kommunen bor et annet sted. Det tapper byen for inntekter som kunne gått til å bygge lokalsamfunnet vårt. Ved å legge til rette for attraktive arbeidsplasser og spennende bomiljøer vet vi at flere bedrifter vil etablere seg i Lillestrøm. 
 • Nedre Romerike trenger kraft: Selv om Lillestrøm kommune er stor i innbyggertall er vårt distrikt fortsatt preget av at folk pendler til Oslo for å spise, gå på konsert, gå i teater; skape opplevelser sammen. Vi mener at Lillestrøm NXT vil bli en av Norges mest spennende og innovative bydeler som gir kraft og attraktivitet til Nedre Romerike. På den måten styrkes hele Lillestrøm som destinasjon for opplevelser, for handel og for kultur og vi bidrar til å fylle gågata med liv.   

Derfor har vi satt oss noen overordnede mål for prosjektet. Lillestrøm NXT skal: 

 • bidra til at Lillestrøm blir en av landets mest attraktive oppvekstkommuner
 • bli en viktig katalysator for næringsvekst i Lillestrøm 
 • utformes på en måte som gjør at folk i hele kommunen får glede av den nye bydelen
 • gjøre Lillestrøm til en av verdens mest attraktive destinasjoner for kongresser, messer og utstillinger
 • bidra til bærekraftig omstilling
 • bidra til å kraftig redusere behovet for bil og stimulere til kollektive transportløsninger, gange og sykkel
 • gjøre alle diskusjoner om nedbygging av matjord i kommunen overflødige en gang for alle
 • utvikles på en måte som bidrar til å skape mer liv i sentrum, som kommer kulturen og de små bedriftene i sentrum til gode
 • bidra til stolthet for Lillestrøm

Vi mener alvor med disse målene. Derfor er vi stolte over at Menon analyse allerede nå har fastslått at Lillestrøm NXT kan skape 2.400 nye arbeidsplasser og styrke kommunens velferdsbudsjetter med 94 millioner kroner hvert år. Etterhvert som prosjektet modnes vil vi i samarbeid med alle gode krefter i Lillestrøm konkretisere hvordan vi kan nå andre viktige mål. 

Share this: